Doorzoek onze website

Inschrijfvoorwaarden Dirksen MBO-College

Door u in te schrijven voor een opleiding bij het Dirksen MBO-College kiest u voor een studieovereenkomst met een ervaren partner. Het is onze taak om u optimaal te faciliteren om uw studie tot een succes te maken. Dit betekent dat wij heldere afspraken met u maken, die wij hieronder hebben beschreven. Met het invullen en bevestigen van de inschrijving via www.dirksen.nl verklaart de student zich akkoord met de onderstaande voorwaarden en met de algemene voorwaarden van de NRTO, de brancheorganisatie voor het particulier onderwijs. De algemene voorwaarden van de NRTO zijn integraal voor Dirksen van toepassing.

Algemene bepalingen

 1. Als student wordt beschouwd degene van wie een digitale inschrijving is ontvangen. De ingeschreven student ontvangt een bevestiging van inschrijving alsmede een onderwijsovereenkomst.
 2. Wanneer de student besluit om de studie voor een korte of langere tijd te onderbreken dan kan dit consequenties hebben voor het opleidingsprogramma. Bij een onderbreking van meer dan 12 maanden behoudt het Dirksen MBO-college het recht om bij hervatting van de studie het opleidingsprogramma van de student te converteren naar het programma van het meest recente cohort. Bepaalde modulen kunnen dan inmiddels zijn vervallen en vervangen door andere modulen. Er zal naar worden gestreefd de reeds met voldoend resultaat afgelegde modulen onderdeel te laten zijn van het nieuwe opleidingsprogramma.
 3. Het Dirksen MBO-College werkt aan een continue verbetering van haar lesmateriaal en leermethoden. Jaarlijks worden per 1 september de opleidingsprogramma’s vastgesteld. Eventuele wijzigingen hebben in principe geen invloed op het studietraject van de student die binnen de nominale studieduur de opleiding afrondt.
 4. Vrijstellingen op basis van eerder behaalde diploma’s, dan wel op basis van EVC’s worden beoordeeld door de Vrijstellingscommissie van het Dirksen MBO-College. Wanneer een student nog niet is ingeschreven bij het MBO-College dient € 50,- te worden voldaan. Na inschrijving wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Vrijstellingen hebben geen invloed op de hoogte van het collegegeld. Vrijstellingen kunnen uw mbo-opleiding echter wel aanzienlijk bekorten, waardoor u bespaart op de totale studie- en examenkosten.
 5. De student ontvangt het eerste lesmateriaal na inschrijving twee weken ter inzage. Indien de student het lesmateriaal binnen twee weken na ontvangst onbeschadigd retour zendt, vervalt de inschrijving en wordt het reeds betaald collegegeld teruggestort onder inhouding van administratie- en verzendkosten van € 25,-.
 6. Het lesmateriaal wordt eigendom van de student, nadat het collegegeld volledig is betaald. Het auteursrecht en het eigendomsrecht blijven bij het Dirksen MBO-College. Het is niet toegestaan lesmateriaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.
 7. Behaalde certificaten en diploma's worden éénmaal verstrekt. Mocht de student een verklaring van behaalde certificaten of diploma's willen ontvangen, dan brengen wij hiervoor per verklaring € 10,- in rekening.
 8. Deze inschrijfvoorwaarden zijn ook van toepassing op de werkgever, die voor één of meer werknemer(s) een overeenkomst aangaat.
 9. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens zal het Dirksen MBO-College de door de student verstrekte gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. De student heeft te allen tijde toegang tot de persoonlijke gegevens van de student in de administratie van het MBO-College.
 10. Klachten kan de student indienen bij de studiebegeleider van het Dirksen MBO-College: studiebegeleiding@dirksen.nl. De klacht wordt in samenspraak met de directie afgehandeld. Indien de klacht niet naar tevredenheid voor de student is afgehandeld, kan de student een klacht indien bij het College van Beroep van het Dirksen MBO-College via ombudsman@dirksen.nl. Leidt dit voor de student niet tot het gewenste resultaat, dan kan de student de klacht indienen bij de geschillencommissie van de NRTO, de brancheorganisatie voor het particulier onderwijs. Zie hiervoor artikel 16 van de NRTO algemene voorwaarden..

  Betaling
 11. U betaalt bij het Dirksen MBO-College geen inschrijfgeld.
 12. De portokosten voor het verzenden van het lesmateriaal in Nederland zijn voor rekening van Dirksen.
 13. De student betaalt per studiejaar het verschuldigde collegegeld, steeds gerekend vanaf datum aanvang studie. Wanneer de studie voortijdig beëindigd wordt of om een andere reden een volledig jaar niet gebruikt wordt zal het Dirksen MBO-College na rato van de gemaakte kosten een deel restitueren met in acht name van een opzegperiode van drie maanden. 
 14. De student verplicht zich het verschuldigde collegegeld steeds vóór de op de factuur vermelde vervaldatum te voldoen. Met een machtiging voor automatische incasso dient het collegegeld voor aanvang van de opleiding te worden voldaan.
 15. Automatische incasso is alleen mogelijk vanuit eigen bank/girorekening.
 16. Kosten die ontstaan door te late betaling of wanbetaling (incasso) zijn voor rekening van de student. Bij wanbetaling of niet betalen van het vereiste collegegeld kan de toegang tot de studiebegeleiding (tijdelijk) worden gestopt. Echter daarmee vervalt niet de overeenkomst noch de plicht om alsnog te betalen.

  Studiebegeleiding
 17. De student heeft recht op studiebegeleiding gedurende het betaalde collegejaar. In die periode wordt de student begeleid door de instelling en docenten en heeft de student toegang tot de online leeromgeving en het bijwonen van praktijkdagen en/of mondelinge lesdagen die bij de opleiding horen.
 18. Het Dirksen MBO-College behoudt zich het recht voor om mondelinge lesbijeenkomsten bij onvoldoende deelname te annuleren. Getracht zal worden de betrokken studenten een passend alternatief te bieden.

  Beëindiging van de cursus/opleiding
 19. De student kan de opleiding aan het Dirksen MBO-College te allen tijde per aangetekende brief opzeggen, waarbij een opzegtermijn geldt van 3 maanden. Ingeval de reden van beëindiging niet is gelegen in het gestelde onder punt 20 en 21 van deze voorwaarden, gelden de voorwaarden uit artikel 5 van Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de NRTO
 20. De student kan de opleiding beëindigen in verband met langdurige ziekte. Dit kan geschieden met een aangetekende brief vergezeld van een doktersverklaring. Het reeds betaalde collegegeld over de resterende periode wordt dan terugbetaald aan diegene die de opleiding heeft bekostigd, met uitzondering van de kosten voor bijgeleverde apparatuur, software en reeds betaald examengeld.
 21. In geval de student gedurende de opleiding, waarvoor is ingeschreven, komt te overlijden, wordt het reeds betaalde collegegeld van de dan geldende periode van 12 maanden volledig terugbetaald aan de nabestaanden. Dit kan met een aangetekende brief vergezeld van een overlijdensbericht.