Doorzoek onze website

Inschrijfvoorwaarden Dirksen Bedrijfsopleidingen

Door u in te schrijven voor een cursus of training bij Dirksen Bedrijfsopleidingen kiest u voor een studieovereenkomst met een ervaren partner. Het is onze taak om u optimaal te faciliteren om uw studie tot een succes te maken. Dit betekent dat wij heldere afspraken met u maken, die wij hieronder hebben beschreven. Met het invullen en bevestigen van de inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met de onderstaande voorwaarden en met de algemene voorwaarden van de NRTO (de brancheorganisatie voor het particulier onderwijs). De algemene voorwaarden van de NRTO zijn integraal voor Dirksen van toepassing.

Algemene bepalingen

 1. Als cursist wordt beschouwd degene van wie een digitale inschrijving is ontvangen. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving.
 2. Inschrijving voor een cursusgroep geschiedt in volgorde van binnenkomst. Als een cursusgroep volgeboekt is, zal er aan de niet geplaatste deelnemers een alternatief geboden worden.
 3. Indien bij inschrijving de data voor de eventuele lesdag(en) nog niet bekend zijn wordt voor de planning contact met u opgenomen om de data met u af te stemmen.
 4. Bij trainingen en cursussen met praktijkdagen ontvangt de cursist twee weken voor aanvang een uitnodiging voor de trainingsdag(en).
 5. Bij zelfstudies met praktijkdagen ontvangt de cursist het cursusmateriaal (van de eerste module)binnen een week na inschrijving of op de eerste cursusdag.
 6. Indien het cursusmateriaal binnen 2 weken na ontvangst onbeschadigd retour wordt gezonden met opgaaf van reden, vervalt de inschrijving. Dit geldt niet voor zelfstudies met praktijkdagen. Als bijdrage in de administratie- en verzendkosten wordt u dan € 25,- in rekening gebracht.
 7. Inlogcodes voor online cursussen en examentrainingen (bijvoorbeeld de Microsoft- en Cisco-opleidingen) worden eenmalig verstrekt na betaling van de factuur. Aan het verlengen van de inlogcodes zijn kosten verbonden.
 8. Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, indien het cursusgeld volledig is betaald. Het auteursrecht en het eigendomsrecht blijven bij Dirksen Bedrijfsopleidingen. Het is niet toegestaan om lessen geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.
 9. Behaalde certificaten en diploma's worden éénmaal verstrekt. Mocht de cursist een verklaring van behaalde certificaten of diploma's willen ontvangen, dan brengen wij hiervoor per verklaring € 10,- in rekening.
 10. Na het beëindigen van het deel waar men voor inschrijft, is men geen cursist meer. Voor volgende delen moet men opnieuw inschrijven.
 11. Deze inschrijfvoorwaarden zijn ook van toepassing op de werkgever die voor één of meer werknemer(s) een overeenkomst aangaat.
 12. Dirksen draagt geheel in lijn met de wettelijke bepaling (AVG) zorg voor de door cursisten verplicht aan te leveren persoonsgegevens.
 13. Klachten kan de cursist indienen via studiebegeleiding@dirksen.nl. De klacht wordt in samenspraak met de directie afgehandeld. Indien de klacht niet naar tevredenheid voor de cursist is afgehandeld, kan de cursist een klacht indien via ombudsman@dirksen.nl. Leidt dit voor de cursist niet tot het gewenste resultaat, dan kan de cursist de klacht indienen bij de geschillencommissie van de NRTO, de brancheorganisatie voor het particulier onderwijs. Zie hiervoor artikel 16 van de NRTO algemene voorwaarden.

  Betaling
 14. U betaalt bij Dirksen geen inschrijfgeld.
 15. De portokosten voor het verzenden van het lesmateriaal in Nederland zijn voor rekening van Dirksen.
 16. De cursist verplicht zich het verschuldigde lesgeld steeds vóór de op de factuur vermelde vervaldatum of vóór de eerste lesdag te voldoen.
 17. Automatische incasso is alleen mogelijk vanuit uw eigen bank/girorekening.
 18. Cursisten die een buitenlands verblijfadres hebben en bedrijven, kunnen niet via automatische incasso betalen. Zodra de volledige factuur is betaald, wordt de cursist toegelaten tot de training of cursus en wordt het cursuspakket (van de eerste module) verzonden of uitgedeeld op de eerste cursusdag. Alle kosten die ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de cursist.

  Studiebegeleiding
 19. De gemiddelde studieduur van de cursus of training staat vermeld in de studiegids en op www.dirksen.nl. De cursist heeft recht op studiebegeleiding gedurende de vermelde studieduur tot maximaal twee jaar na de inschrijfdatum, tenzij de betreffende lessen inmiddels zijn vervallen of (naar het oordeel van het instituut) verouderd zijn en mits aan de lesgeldverplichtingen is voldaan.
 20. Voor het verlengen van de termijn voor studiebegeleiding wordt, indien de lesstof nog niet is vervangen of vervallen, bij een schriftelijk verzoek tot verlenging een bedrag van € 150,- per jaar in rekening gebracht.
 21. Voor online cursussen geldt de vermelde studieduur. Bij het verstrijken van de vermelde studieduur vervalt het recht op studiebegeleiding.
 22. Dirksen behoudt zich het recht voor om trainings-, praktijk- en mondelinge begeleidingsdagen bij onvoldoende deelname te annuleren. Getracht zal worden de betrokken deelnemers in geval van annulering een passend alternatief te bieden.

  Beëindiging van de cursus/opleiding
 23. De cursist kan te allen tijde de studie beëindigen. Dit kan middels een e-mail of brief aan Dirksen Opleidingen, Postbus 3090, 6802 DB Arnhem of info@dirksen.nl. De cursist ontvangt binnen 1 week een bevestiging van de annulering.
 24. Voor zelfstudies geldt een opzegtermijn van drie maanden ingaande op de eerste van de maand, volgend op de maand waarin is opgezegd. De wederzijdse rechten en verplichtingen eindigen na deze opzegtermijn. Reeds tevoren betaalde cursusgelden worden terugbetaald, die betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst uitgaande van de gemiddelde studieduur. Dit geldt niet voor de bijgeleverde apparatuur, software en reeds betaald examengeld.
 25. Bij annulering van online cursussen en examentrainingen wordt na het verstrekken van de login geen restitutie van het cursusgeld of cursusmateriaal verleend.
 26. Cursisten die zich ingeschreven hebben voor een training of zelfstudie met praktijkdagen of mondelinge begeleiding en die lessen/dagen niet volgen, kunnen geen aanspraak maken op restitutie van cursusgeld.
 27. Bij annulering van trainings- of praktijkdagen tot 2 weken voor aanvang van de eerste lesdag worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste lesdag bedragen de annuleringskosten 50% van het cursusgeld en binnen 1 week is het volledige cursusgeld verschuldigd. Er kan uitsluitend schriftelijk geannuleerd worden.
 28. In geval van overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan een schriftelijk en gemotiveerd verzoek worden ingediend ter annulering en stopzetting van betaling bij Dirksen. Dirksen behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen.

  Vervanging
 29. Bij verandering van deelnemers tot 3 weken voor aanvang van de training/cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij verandering van deelnemers binnen 2 weken voor aanvang van de training/cursus worden administratiekosten in rekening gebracht (€ 45,-).
 30. Vervanging van deelnemers is mogelijk tot 5 werkdagen voor aanvang van de training/cursus. Dit dient schriftelijk te worden gemeld.
 31. Een cursist kan gedurende de training/cursus niet van cursusgroep veranderen.