Doorzoek onze website

Toegang Technische Gebouwen

In deze e-learning module Toegang Technische Gebouwen (TTG) krijg je inzicht in de opbouw en het belang van de technische gebouwen van KPN en leer je veilig te handelen in deze technische gebouwen.

Let op: heb je de toets niet gehaald en wil je jezelf aanmelden voor de herkansing? Klik dan op 'Direct inschrijven' en kies voor de herkansing. 

Iedereen die toegang wil aanvragen voor een technisch gebouw of ruimte van KPN. Voor technische werkzaamheden is een aanvullend certificaat vereist.

Geen specifieke voorkennis vereist.

Na het volgen van deze e-learning kun je:

 • Veilig werkzaamheden verrichten in de technische gebouwen van KPN  met in achtneming van de regelgeving.
 • De regels voor het binnengaan, gedrag binnen de gebouwen (10 oranje regels) en omgang met apparatuur toepassen;
 • De veiligheidsvoorschriften herkennen en hanteren;
 • Soorten locaties onderscheiden. 

In deze module ligt de nadruk op het belang van de technische gebouwen voor de levering van de diensten aan de klanten van KPN.  KPN als leverancier en werkgever, awareness, veiligheid, gedrag en regels zijn de kernwoorden voor deze module.

Na deze e-learning module kun je:

 • globale opbouw van de telecommunicatie infrastructuur omschrijven
 • belangrijkste onderdelen uit de telecommunicatie infrastructuur in een schema aanwijzen
 • functie en belangrijkheid van een technisch gebouw benoemen
 • functie van domeinscheiding in de technische gebouwen benoemen
 • verschillende ruimtes binnen technische gebouwen onderscheiden
 • op basis van de ruimtenummering een ruimte snel vinden
 • verschillende onderdelen in technische ruimtes herkennen en benoemen
 • belang van de KPN-diensten voor de klant toelichten
 • toegangsprocedure voor technische gebouwen omschrijven
 • risico's van de werkzaamheden voor de klant benoemen
 • regels met betrekking tot fysiek en technisch schoonhouden van de ruimtes benoemen en toepassen
 • belang van luchtbehandeling apparatuur in technische ruimtes benoemen
 • risico’s van (veilig) werken in accuruimtes en stroomvoorziening ruimtes benoemen
 • toegestane werkzaamheden behorende bij de functie benoemen
 • belang van het dragen van ESD kleding en schoenen beschrijven
 • belang van ESD veilige verpakking beschrijven en ESD onveilige/veilige verpakking onderscheiden
 • ESD en niet ESD veilig meubilair onderscheiden
 • gevaren van niet ESD veilig handelen benoemen
 • onveilige situaties met betrekking tot de elektrische installatie, laserveiligheid, aarding en de luchtbehandeling herkennen en vermijden
 • regels met betrekking tot het melden van onregelmatigheden benoemen
 • functie en belangrijkheid van de telecomapparatuur in de technische ruimtes herkennen
 • Jezelf beschermen tegen de gevaren van optische apparatuur
 • ‘10 Oranje Regels’ toepassen
 • veiligheidsmaatregelen met betrekking tot veilig werken in een actief glasvezelnetwerk en in accuruimtes toepassen
 • veiligheidsmaatregelen met betrekking tot ESD veilig werken toepassen
 • collega's aanspreken op risico's, fouten en incorrect handelen
 • melding maken van:
  • onveilige situaties voor mens en apparatuur
  • defecte verlichting
  • losse aarding
  • losliggende vloertegels, verdwenen vloertegels
  • belemmeringen voor luchtbehandeling apparatuur
  • schade aan gebouw
Toets
Na het bestuderen van de module kun je online de eindtoets maken en krijg je direct het resultaat van deze toets te zien. Bij voldoende resultaat, kan een verklaring worden geprint. Indien je bent geslaagd, wordt het resultaat bij KPN in de database geplaatst. De geldigheid hiervan vervalt na 3 jaar. Je dient je dan opnieuw te laten toetsen.

LET OP: 
Bij aanmelding dien je een persoonlijk emailadres op te geven en je KPN registratienummer in het opmerkingenveld in te voeren. Indien het KPN registratienummer nog niet bekend is, vul dan 'Onbekend' in en vraag zo snel mogelijk dit nummer bij KPN aan. Zonder het KPN registratienummer kunnen wij je resultaat niet registreren. Bij annulering van deze e-learning module wordt na het verstrekken van de log-in geen restitutie van het cursusgeld verleend.

Studievormen
Deze e-learning module inclusief toets is in het Nederlands of in het Engels te volgen. Je ontvangt een link naar de Dirksen e-coaching en een inlogcode via je e-mail waarna je direct met de module kunt starten. Je dient de module binnen 1 maand af te ronden.

De herkansing (in Nederlands of Engels) is voor medewerkers die gezakt zijn voor de eindtoets van Toegang Technische Gebouwen. Je ontvangt vanuit de Dirksen e-coaching een mail wanneer de herkansing toets online staat in de e-coaching.  Je kunt dan dezelfde inlogcode voor de Dirksen e-coaching gebruiken die je in de eerste mail van Dirksen hebt ontvangen. Je dient deze online herkansing toets binnen 1 maand te maken.

Kies voor de studievorm TTG + adoptantentoets, wanneer je niet in het bezit bent van een geldige TTG verklaring en de rol van adoptant voor een technisch gebouw gaat vervullen. Ben je gezakt voor de adoptantentoets, dan kun je je aanmelden voor een afzonderlijke herkansing van de adoptantentoets.


Kosten
De prijs is inclusief toets.

The e-learning module Toegang Technische Gebouwen (TTG) - Access to Technical Buildings - provides insight in the composition and importance of technical buildings of KPN and teaches you to act safely within these technical buildings.

For who(m)
Every person requesting access to a technical building or space from KPN. For technical proceedings additional certificates are required.

Prior knowledge
No prior knowledge required.

Goal
Providing insight in the composition and importance of technical buildings of KPN. Additionally, this module’s goal is to provide knowledge and skills in acting safely in technical buildings for both man and equipment.

Program
This module focuses on the importance of technical buildings for providing KPN’s customers with service. KPN as supplier and employer, awareness, safety, and behavior and regulations are keywords for this module.

After this e-learning module you can:

 • describe the global composition of the telecommunication infrastructure
 • mention the most important parts from the telecommunication infrastructure
 • explain the function and importance of a technical building
 • explain the function of domain separation
 • discern the different rooms within technical buildings
 • easily find a space on the basis of space numbering
 • recognize and explain the different parts of technical spaces
 • explain the importance of the KPN services
 • describe access procedures for technical buildings
 • point out the risks of proceedings for the customer
 • mention and apply regulations with respect to physically and technically cleaning of the rooms
 • explain the importance of air treatment equipment
 • explain risks of (safely) working in battery and power supply rooms
 • mention proceedings that are allowed to be executed with a certain function profile
 • describe the importance of wearing ESD clothing and shoes
 • describe the importance of ESD-safe packaging and mark the difference between ESD safe and unsafe packaging
 • discern ESD and non-ESD safe furniture
 • mention dangers of not acting ESD safely
 • recognize and avoid unsafe situations with respect to electrical installations, laser safety, grounding and air treatment
 • describe regulations with respect to reporting irregularities
 • recognize the function and importance of the telecommunication equipment
 • protect yourself from dangers in optical equipment
 • apply the ‘10 Orange Rules’
 • apply safety measures with respect to working safely in an active fiber network and in battery rooms
 • apply safety measures with respect to working ESD safely
 • address colleagues on risks, mistakes and acting incorrectly
 • report:
  • unsafe situations for man and equipment
  • defective lighting
  • loose grounding
  • incorrectly positioned and removed floor tiles
  • obstruction of air treatment equipment
  • damage to buildings

Exam
After studying this module you can make an online final exam. The result of this exam is reported directly afterwards. In case of a successful completion of the exam you can print a certificate ('verklaring') and your result will be registered in the KPN database. After three years this will no longer be valid and you will have to recertify.

Important note:
Subscription necessitates a personal e-mail account and a KPN registration number that you have to fill in at the remark field. If you do not yet know your KPN registration number, fill in ‘Unknown’ and request this number as soon as possible. We can not process your request without a KPN registration number. After canceling your subscrition no course money will be refunded after providing login data.


Study forms

This e-learning module is either in Dutch or English. You have to finish the module within one month. The second attempt is for participants who failed for the final test of Toegang Technische Gebouwen. You will receive a mail from Dirksen e-coaching if the second attempt is available online for you. You have to use the same login data as you have received in your first mail. You have one month to complete your second attempt.

Studievormen
E-learning met online toets (NL) € 105,00 excl. 21% btw
E-learning met online toets (EN) € 105,00 excl. 21% btw
Herkansing online toets (NL) € 40,00 excl. 21% btw
Herkansing online toets (EN) € 40,00 excl. 21% btw

Voor wie

Iedereen die toegang wil aanvragen voor een technisch gebouw of ruimte van KPN. Voor technische werkzaamheden is een aanvullend certificaat vereist.

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning kun je:

 • Veilig werkzaamheden verrichten in de technische gebouwen van KPN  met in achtneming van de regelgeving.
 • De regels voor het binnengaan, gedrag binnen de gebouwen (10 oranje regels) en omgang met apparatuur toepassen;
 • De veiligheidsvoorschriften herkennen en hanteren;
 • Soorten locaties onderscheiden. 

Inhoud

In deze module ligt de nadruk op het belang van de technische gebouwen voor de levering van de diensten aan de klanten van KPN.  KPN als leverancier en werkgever, awareness, veiligheid, gedrag en regels zijn de kernwoorden voor deze module.

Na deze e-learning module kun je:

 • globale opbouw van de telecommunicatie infrastructuur omschrijven
 • belangrijkste onderdelen uit de telecommunicatie infrastructuur in een schema aanwijzen
 • functie en belangrijkheid van een technisch gebouw benoemen
 • functie van domeinscheiding in de technische gebouwen benoemen
 • verschillende ruimtes binnen technische gebouwen onderscheiden
 • op basis van de ruimtenummering een ruimte snel vinden
 • verschillende onderdelen in technische ruimtes herkennen en benoemen
 • belang van de KPN-diensten voor de klant toelichten
 • toegangsprocedure voor technische gebouwen omschrijven
 • risico's van de werkzaamheden voor de klant benoemen
 • regels met betrekking tot fysiek en technisch schoonhouden van de ruimtes benoemen en toepassen
 • belang van luchtbehandeling apparatuur in technische ruimtes benoemen
 • risico’s van (veilig) werken in accuruimtes en stroomvoorziening ruimtes benoemen
 • toegestane werkzaamheden behorende bij de functie benoemen
 • belang van het dragen van ESD kleding en schoenen beschrijven
 • belang van ESD veilige verpakking beschrijven en ESD onveilige/veilige verpakking onderscheiden
 • ESD en niet ESD veilig meubilair onderscheiden
 • gevaren van niet ESD veilig handelen benoemen
 • onveilige situaties met betrekking tot de elektrische installatie, laserveiligheid, aarding en de luchtbehandeling herkennen en vermijden
 • regels met betrekking tot het melden van onregelmatigheden benoemen
 • functie en belangrijkheid van de telecomapparatuur in de technische ruimtes herkennen
 • Jezelf beschermen tegen de gevaren van optische apparatuur
 • ‘10 Oranje Regels’ toepassen
 • veiligheidsmaatregelen met betrekking tot veilig werken in een actief glasvezelnetwerk en in accuruimtes toepassen
 • veiligheidsmaatregelen met betrekking tot ESD veilig werken toepassen
 • collega's aanspreken op risico's, fouten en incorrect handelen
 • melding maken van:
  • onveilige situaties voor mens en apparatuur
  • defecte verlichting
  • losse aarding
  • losliggende vloertegels, verdwenen vloertegels
  • belemmeringen voor luchtbehandeling apparatuur
  • schade aan gebouw
Toets
Na het bestuderen van de module kun je online de eindtoets maken en krijg je direct het resultaat van deze toets te zien. Bij voldoende resultaat, kan een verklaring worden geprint. Indien je bent geslaagd, wordt het resultaat bij KPN in de database geplaatst. De geldigheid hiervan vervalt na 3 jaar. Je dient je dan opnieuw te laten toetsen.

LET OP: 
Bij aanmelding dien je een persoonlijk emailadres op te geven en je KPN registratienummer in het opmerkingenveld in te voeren. Indien het KPN registratienummer nog niet bekend is, vul dan 'Onbekend' in en vraag zo snel mogelijk dit nummer bij KPN aan. Zonder het KPN registratienummer kunnen wij je resultaat niet registreren. Bij annulering van deze e-learning module wordt na het verstrekken van de log-in geen restitutie van het cursusgeld verleend.

Studievormen
Deze e-learning module inclusief toets is in het Nederlands of in het Engels te volgen. Je ontvangt een link naar de Dirksen e-coaching en een inlogcode via je e-mail waarna je direct met de module kunt starten. Je dient de module binnen 1 maand af te ronden.

De herkansing (in Nederlands of Engels) is voor medewerkers die gezakt zijn voor de eindtoets van Toegang Technische Gebouwen. Je ontvangt vanuit de Dirksen e-coaching een mail wanneer de herkansing toets online staat in de e-coaching.  Je kunt dan dezelfde inlogcode voor de Dirksen e-coaching gebruiken die je in de eerste mail van Dirksen hebt ontvangen. Je dient deze online herkansing toets binnen 1 maand te maken.

Kies voor de studievorm TTG + adoptantentoets, wanneer je niet in het bezit bent van een geldige TTG verklaring en de rol van adoptant voor een technisch gebouw gaat vervullen. Ben je gezakt voor de adoptantentoets, dan kun je je aanmelden voor een afzonderlijke herkansing van de adoptantentoets.


Kosten
De prijs is inclusief toets.

Information in English

The e-learning module Toegang Technische Gebouwen (TTG) - Access to Technical Buildings - provides insight in the composition and importance of technical buildings of KPN and teaches you to act safely within these technical buildings.

For who(m)
Every person requesting access to a technical building or space from KPN. For technical proceedings additional certificates are required.

Prior knowledge
No prior knowledge required.

Goal
Providing insight in the composition and importance of technical buildings of KPN. Additionally, this module’s goal is to provide knowledge and skills in acting safely in technical buildings for both man and equipment.

Program
This module focuses on the importance of technical buildings for providing KPN’s customers with service. KPN as supplier and employer, awareness, safety, and behavior and regulations are keywords for this module.

After this e-learning module you can:

 • describe the global composition of the telecommunication infrastructure
 • mention the most important parts from the telecommunication infrastructure
 • explain the function and importance of a technical building
 • explain the function of domain separation
 • discern the different rooms within technical buildings
 • easily find a space on the basis of space numbering
 • recognize and explain the different parts of technical spaces
 • explain the importance of the KPN services
 • describe access procedures for technical buildings
 • point out the risks of proceedings for the customer
 • mention and apply regulations with respect to physically and technically cleaning of the rooms
 • explain the importance of air treatment equipment
 • explain risks of (safely) working in battery and power supply rooms
 • mention proceedings that are allowed to be executed with a certain function profile
 • describe the importance of wearing ESD clothing and shoes
 • describe the importance of ESD-safe packaging and mark the difference between ESD safe and unsafe packaging
 • discern ESD and non-ESD safe furniture
 • mention dangers of not acting ESD safely
 • recognize and avoid unsafe situations with respect to electrical installations, laser safety, grounding and air treatment
 • describe regulations with respect to reporting irregularities
 • recognize the function and importance of the telecommunication equipment
 • protect yourself from dangers in optical equipment
 • apply the ‘10 Orange Rules’
 • apply safety measures with respect to working safely in an active fiber network and in battery rooms
 • apply safety measures with respect to working ESD safely
 • address colleagues on risks, mistakes and acting incorrectly
 • report:
  • unsafe situations for man and equipment
  • defective lighting
  • loose grounding
  • incorrectly positioned and removed floor tiles
  • obstruction of air treatment equipment
  • damage to buildings

Exam
After studying this module you can make an online final exam. The result of this exam is reported directly afterwards. In case of a successful completion of the exam you can print a certificate ('verklaring') and your result will be registered in the KPN database. After three years this will no longer be valid and you will have to recertify.

Important note:
Subscription necessitates a personal e-mail account and a KPN registration number that you have to fill in at the remark field. If you do not yet know your KPN registration number, fill in ‘Unknown’ and request this number as soon as possible. We can not process your request without a KPN registration number. After canceling your subscrition no course money will be refunded after providing login data.


Study forms

This e-learning module is either in Dutch or English. You have to finish the module within one month. The second attempt is for participants who failed for the final test of Toegang Technische Gebouwen. You will receive a mail from Dirksen e-coaching if the second attempt is available online for you. You have to use the same login data as you have received in your first mail. You have one month to complete your second attempt.

Studievormen
E-learning met online toets (NL) € 105,00 excl. 21% btw
E-learning met online toets (EN) € 105,00 excl. 21% btw
Herkansing online toets (NL) € 40,00 excl. 21% btw
Herkansing online toets (EN) € 40,00 excl. 21% btw

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag de gratis studiegids aan waarin ons complete opleidingsaanbod staat, van korte trainingen tot geaccrediteerde mbo- en hbo-opleidingen: