Subsidieregeling praktijkleren

Voor mbo (BBL)- en hbo-studenten ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren in Nederland gevestigde bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats bieden. Deze bedrijven en organisaties komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding. De subsidie is maximaal € 2.700,- per medewerker per studiejaar.

Onze mbo-opleidingen, Associate degree- en bacheloropleidingen vallen onder de subsidieregeling. Het gaat daarbij om de volgende opleidingen:

Mbo

Associate degree

Bachelor

Voorwaarden

 • De aanvraag voor subsidie dien je digitaal in via het eLoket op RVO.nl. Hiervoor heb je minimaal eHerkenning niveau 1 nodig.
 • Je hebt de praktijkbegeleiding van de student laten plaatsvinden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst. Deze overeenkomst is getekend door jou, de onderwijsinstelling en de student. In deze overeenkomst staan in elk geval:
  • de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming;
  • de tijdsduur van de beroepsuitoefening;
  • de begeleiding van de student;
  • dat deel van de kwaliteiten met betrekking tot de beroepsuitoefening dat de student tijdens de beroepspraktijkvorming moet behalen en de beoordeling daarvan;
  • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden;
 • Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet gedurende het studiejaar in minimaal 42 weken begeleiding zijn verzorgd. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Zo zal 21 weken begeleiding leiden tot een subsidiebedrag van 50% van € 2.700,-.
 • Je bent in staat per student de vereiste administratie te verstrekken. Daarvoor geldt geen verplicht format. Met de administratie moet je voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling praktijkleren. Kijk op de pagina Administratie en controle voor meer informatie over de administratieve voorwaarden.

Er is een vaste periode waarin je jaarlijks de subsidie kunt aanvragen (begin juni– half september). Je kunt bij de aanvraag de einddatum van het collegejaar alleen opgeven indien deze al is verstreken. Het subsidiebedrag ontvang je jaarlijks in december. Via het eLoket kun je de status van je aanvraag volgen. Als deze is goedgekeurd, staat ook het bedrag erachter wat je ontvangt.

Meer informatie over deze subsidieregeling vind je op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren.