Vrijstellingen Hogeschool Dirksen

Het is mogelijk om vrijstelling voor bepaalde modules aan te vragen indien u beschikt over eerder verworven voorkennis. Op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) worden vrijstellingen verleend door de Examencommissie Hogeschool Dirksen. De Examencommissie beslist ook over de toelating tot de bacheloropleiding of de Associate degree opleiding.

Vrijstelling
Ongeacht voor hoeveel vrijstellingen u in aanmerking komt, wanneer u zich inschrijft voor een hbo studie, dan dient u tenminste 25% van de opleiding te volgen. Voor de bacheloropleiding zijn dit 60 studiepunten en voor de Associate degree opleiding zijn dit 30 studiepunten. Er wordt géén vrijstelling verleend voor de praktijkopdrachten of voor de afstudeeropdracht.

Een propedeutisch getuigschrift wordt alleen afgegeven als u minimaal 15 studiepunten heeft behaald bij de Hogeschool Dirksen.

Aanvragen
Voor het aanvragen van vrijstellingen stuurt u een ingevulde vrijstellingsaanvraagformulier met kopieën van bewijsstukken, zoals diploma's en cijferlijsten naar de Examencommissie. De kopieën moeten duidelijk leesbaar zijn en waar mogelijk voorzien zijn van een nummer of ander kenmerk ter verificatie. Elk vrijstellings- en/of toelatingsverzoek wordt individueel beoordeeld door de Examencommissie.

Uiterlijk één maand na registratie van het verzoek ontvangt u bericht. De Examencommissie heeft deze tijd nodig om de door u gevolgde opleiding(en) te toetsen naar overeenstemming in inhoud, niveau, omvang en diepgang, in vergelijking met de opleiding waarvoor u vrijstellingen aanvraagt. Het is mogelijk dat u tussentijds nog benaderd wordt om aanvullende informatie te verstrekken, van uzelf of van derden, voor de uiteindelijke beoordeling.

Alleen opleidingen die u heeft afgesloten met tenminste een voldoende resultaat, gebaseerd op een afgelegd examen, worden in beschouwing genomen. Een “bewijs van deelname” biedt dan ook geen basis voor vrijstellingen. Bij herziening van het opleidingsprogramma worden de toegekende vrijstellingen opnieuw beoordeeld.