Subsidieregeling praktijkleren

Doel
De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een student. De begeleiding van studenten levert uw bedrijf dus geld op!

Voor welke doelgroepen is er subsidie aan te vragen?
De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. Uw bedrijf komt in aanmerking voor subsidie als u binnen één van de volgende categorieën begeleiding biedt:

 • Vmbo
  Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo.
 • Mbo
  Deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat. Uw bedrijf dient daarbij een erkend leerbedrijf te zijn.
 • Hbo
  Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving). Hierbij bestaat de opleiding uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor duaal als voor deeltijd hbo.
 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)
  Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.
  Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding volgen tot technologisch ontwerper. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op basis van een overeenkomst tussen die organisatie en een universiteit, die de werknemer begeleidt. Als technologisch ontwerpers in opleiding bij het tweede deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon uitvoeren, kan de begeleidende partij ook subsidie ontvangen.

Beschikbaar budget
De verdeling van het budget over de categorieën is als volgt:

Categorie

Bedrag

Vmbo

 € 1,4 miljoen

Mbo (BBL)

 € 188,9 miljoen

Hbo

 € 8 miljoen

Promovendi/toio’s

 € 6,7 miljoen


Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?
Uw bedrijf ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin u begeleiding heeft verzorgd. U hoeft geen volledig jaar begeleiding te geven om subsidie aan te kunnen vragen.

De berekening verschilt per categorie. Voor mbo-BBL geldt het aantal weken dat onderricht in de praktijk plaats vindt met een maximum van 40 weken per studiejaar. Bij hbo is dit maximaal 42 weken. Voor promovendi en technologisch ontwerper in opleiding geldt het aantal maanden dat een promovendus zijn onderzoek verricht of een technologisch ontwerper in opleiding is ingeschreven bij een universiteit gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met het aantal uren per week (met een maximum van 36 uur) gedeeld door 36.

Het maximale subsidiebedrag voor alle categorieën bedraagt € 2.700,- per studiejaar.

Een voorbeeld: een werkgever heeft met een deelnemer in het mbo, een kenniscentrum en een onderwijsinstelling een praktijkleerovereenkomst gesloten, waarbij is overeengekomen dat de deelnemer 20 weken onderricht in de praktijk krijgt bij de werkgever. De deelnemer stopt na 10 weken begeleiding bij de werkgever met de opleiding. De werkgever kan dan na afloop van dat studiejaar voor 10/40 van de gerealiseerde praktijkleerplaats subsidie ontvangen.
Dus 10/40 x € 2700,- = € 675,-.

Hoe wordt omgegaan met de nominale duur van de opleiding?
De subsidie wordt slechts verstrekt voor de nominale duur van de opleiding. Vertraging is dus niet subsidiabel. Mocht een leerling vertraging in zijn opleiding oplopen, wat de reden ook is, en hij redt het niet de opleiding af te ronden binnen de nominale duur die voor de opleiding staat, dan ontvangt uw bedrijf géén tegemoetkoming voor de praktijkbegeleiding voor de jaren die bovenop de nominale duur komen (bijvoorbeeld deelnemer doet over een 4-jarige niveau 4 opleiding 5 jaar, dan ontvangt de werkgever 1 jaar geen tegemoetkoming).

Voor welke periode begeleiding kunt u een aanvraag indienen?
De aanvraag wordt ingediend per studiejaar. U kunt als werkgever alleen een aanvraag indienen voor die weken/maanden gerealiseerde begeleiding die liggen in het tijdvak van 1 januari tot en met het einde van het studiejaar van datzelfde jaar. 

Uitvoering en controle 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit en heeft als doel om de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken voor u. De aanvraag vult u als werkgever digitaal in via het eLoket. Hierbij zijn geen andere gegevens nodig dan die nu al in uw bezit zijn, zoals de praktijkleerovereenkomst. In de controle- en handhavingsfunctie zal RVO controleren of u aan alle eisen voldoet.

Subsidieregeling inzetbaar voor Dirksen mbo- en hbo-opleidingen
Onze mbo-opleidingen, Associate degree- en bacheloropleidingen vallen onder de subsidieregeling. Het gaat daarbij om de volgende opleidingen:

Mbo

Associate degree

Bachelor

Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren